Husorden | Aarøsund Andelsboligforening

Aarøsund Andelsboligforening

Husorden

Forord

Fællesskabet er afgørende i en andelsboligforening, hvor alle beboerne bidrager til at skabe et godt miljø og til at passe på den fælles ejendom. Reglerne i husordenen er vedtaget af beboerne med henblik på at forebygge konflikter, ved at skabe rammerne for god ro og orden og hensyntagen til hinanden. Reglerne er også indrettet med henblik på at begrænse udgifterne til ejendommens vedligeholdelse til gavn for alle.
I det tilfælde, at der opstår en konflikt, bør beboerne ved dialog med hinanden forsøge at finde en løsning. Hvis det ikke kan lade sig gøre selv at løse konflikten, kan andelsboligens bestyrelse inddrages.

Generelle forhold.
Se vedtægterne § 9, 10 og 12.

Bygninger.
Andelshaverne er forpligtet til almindelig udvendig vedligeholdelse efter en af bestyrelsen udfærdiget plan, idet materialeudgiften hertil afholdes af foreningens midler.

Udvendig vedligeholdelse af skure, vinduer, udhæng og have.

Andelshaver foretager renholdelse ved afvaskning eller algebehandling. Flisebelægning på egne arealer vedligeholdes af andelshaver.

Indvendig vedligeholdelse påhviler andelshaverne. Bestyrelsen kan til enhver tid kræve besig-tigelse af de enkelte boliger. Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb kan foreningen lade arbejdet udføre for andelshaverens regning.
Vinduer, udvendige døre, udvendig belysning, m.v. repareres/udskiftes efter henvendelse til bestyrelsen for foreningens midler, med mindre skaden er selvforskyldt.
Der må ikke foretages forandringer af boligens indre konstruktioner uden bestyrelsens godkendelse.
Der må ikke foretages forandringer af boligens ydre eller af redskabsskure uden bestyrelsens godkendelse.

Haver.
Boligens ydre: Andelshaveren er forpligtet til at vedligeholde det til boligen knyttede haveareal. Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan foreningen lade arbejdet udføre for andelshaverens regning.
Bevoksningen i haverne bør ikke have en højde og et omfang, der generer eller begrænser andre andelshaveres udsigt, især havudsigt, eller mulighed for sol og det bedste lysindfald.
Fællesarealer.
Bestyrelsen kan udarbejde en plan for de enkelte andelshaveres del af vedligeholdelsesarbejder, græsslåning, snerydning og pasning af fællesarealer m.v.
Foreningen henstiller til at græsslåning, kant- og hækklipning foregår i tidsrummet kl. 9-12 og 14-17.
Fællesarbejdsdage.
Hvert år kan bestyrelsen indkalde til fællesarbejdsdage, hvor det øvrige fornødne fælles vedligeholdelsesarbejde udføres.
Veje/fortove.
Den enkelte andelshaver er ansvarlig for snerydning af fortovet og indgange ud for egen bolig. Foreningen har indkøbt en fejemaskine, som foreningens beboere betjener på skift efter et nærmere udarbejdet skema. Fælles stiarealer, vejarealer og fortovet langs Færgevej ryddes af vagthavende fejemaskinfører.
Maskinpark.
I Fælles redskabsskuret opbevares de fælles haveredskaber og maskiner. Her kan også hentes salt til is- og snerydning, samt algerens m.v. Fejl og mangler ved de fælles haveredskaber og maskinparken i Fælleshuset meldes til bestyrelsen.
Installationer.
Ved fejl i faste installationer, som f.eks. gasanlæg, antenneanlæg m.v., kontaktes bestyrelsen med henblik på en vurdering af, hvorvidt fejlen er et fællesanliggende.

Gasfyr.
Vedligehold, reparation og udskiftning er andelshaver ansvarlig for, jf. vedtægterne.

Vand.
Hvis der ikke er tryk nok på vandet, kan det anbefales lejlighedsvis at rense vandhanernes filter. Efter rensning kan filteret let skrues på igen med håndkraft.
To gange årligt foretages aflæsning af vandforbrug af bestyrelsen. Endelig afregning finder herefter sted.

Renovation.
Beboerne sorterer affald i opstillede respektive beholdere efter de af PROVAS angivne retningslinjer.

Storskrald.
Andelshaverne er selv ansvarlig for bortskaffelse af storskrald.
Skraldespande.
Beboerne anmodes om at stille spandene frem, så renovationsarbejdernes arbejde lettes.

Parkering.
Foreningens P-pladser er forbeholdt andelshavernes indregistrerede personbiler under 3500 kg. Henstilling af campingvogne og trailere kun efter aftale med bestyrelsen. Ingen har faste parkeringspladser. Principielt sker parkering efter ”først til mølle” princippet.

Husdyrhold.

Det tillades, at købere af en af foreningens andele max kan må have et husdyr pr. husstand.
Følgende regler gælder for husstande som har et husdyr.
Hunden skal altid føres i snor inden for foreningens område.
Hundeglam må ikke være til gene.
Hundegårde er ikke tilladt.
Haven til det hus som har et husdyr, skal være indhegnet
Eventuelle efterladenskaber på foreningens område skal fjernes øjeblikkeligt
 

Skadedyr.
Ved forekomst af skadedyr (bikuber, rotter etc.) er det beboerens eget ansvar, hvis disse findes i redskabsskuret. Har man mistanke om skadedyr på loftet, rettes henvendelse til bestyrelsen.
ABF: Andelsboligforeningen er medlem af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF). Sammenslutningens blad ‘ABF-nyt’, der udgives 6 gange årligt, fordeles til alle andelshavere.

Pbv.

Per F. Henriksen
Sekretær